Zuid-Holland Zuid schort ouderbijdrage jeugd-GGZ niet op

De zeventien gemeenten in de regio Zuid-Holland-Zuid blijven voorlopig de ouderbijdrage in de jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en Jeugdwet innen. Zij wachten de resultaten van het onderzoek van het ministerie naar de gevolgen van de ouderbijdrage af. Dat besloot het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Jeugd van de regio Zuid-Holland Zuid, waar ook de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid onderdeel van is, afgelopen donderdag. In deze gemeenschappelijke regeling werken de zeventien gemeenten samen bij de uitvoering van de jeugdhulp.

Zowel landelijk als in de regio uitten politieke partijen hun zorgen over het innen van de verplichte ouderbijdrage. De Jeugdwet schrijft dit voor, maar volgens hen zou het een drempel opwerpen om tijdig jeugdhulp te zoeken of gebruik te maken van jeugdhulp met verblijf in een (dag)opvang. Het bestuur van de regio Zuid-Holland Zuid deelt deze zorgen. De bestuursleden zijn daarom blij dat het ministerie de gevolgen van de ouderbijdrage inclusief het toepassen van de hardheidsclausule, voor ouders die door bijzondere omstandigheden de ouderbijdrage gedeeltelijk of helemaal niet kunnen betalen, gaat onderzoeken. Omdat de wet het innen van de eigen bijdrage nu eenmaal voorschrijft zetten de gemeenten de inning niet stop, maar spraken ze wel af om hun Jeugdteams goed in de gaten te laten houden of de ouderbijdrage inderdaad een drempel opwerpt. Michiel van der Vlies (regio-portefeuillehouder voor de Jeugdhulp): “we vinden het belangrijk dat iedere jongere de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Daarom hebben we afgesproken dat de Jeugdteams ook gaan onderzoeken hoe ze ouders kunnen ondersteunen die de ouderbijdrage echt niet kunnen betalen. Als de signalen hiertoe aanleiding geven, heroverwegen we ons besluit over het innen van de ouderbijdrage.”

Ouderbijdrage

Per 1 januari 2015 moeten ook ouders met kinderen die gebruik maken van de jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg), een ouderbijdrage betalen, omdat die zorg vanaf dit jaar onder de Jeugdwet valt. Die eigen bijdrage kan dan oplopen tot 1.500 euro per jaar. Het kabinet stelt dat ouders met kinderen in een dergelijke instelling een financiële bijdrage moeten leveren.