Klachtenprotocol


Waar kan ik binnen Boba Levensloopbegeleiding terecht met mijn klachten?

Waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. Dus ook bij Boba Levensloopbegeleiding. Merkt u dat er iets niet goed gaat, dan is het belangrijk dat wij dat weten. Wij kunnen dan de fout proberen te herstellen.
U kunt uw klacht op verschillende manieren kenbaar maken.

Een klacht bespreken

Bent u het niet eens met (onderdelen van) uw begeleiding of heeft u een klacht over andere zaken? Bespreek het dan zo snel mogelijk met de direct betrokkene(n). Een gesprek lost vaak veel op. Vindt u het lastig om die persoon er rechtstreeks op aan te spreken, dan kunt u ook hulp vragen van bijvoorbeeld uw Levensloopcoach of Regiocoach. U kunt ook bij het wijkteam of Jeugdteam vragen waar u de klacht binnen uw gemeente kan bespreken. Maar het staat U ook te allen tijde vrij om uw klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie, zonder de klacht eerst onderling te bespreken of op te lossen.

Wie mag er een klacht indienen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop u door onze instelling bent behandeld, kunt u zelf een klacht indienen. Maar ook ouders, verzorgers, de wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigden kunnen dit namens iemand anders doen.

Namens u een klacht indienen

Een persoon uit uw omgeving kan namens u een klacht indienen. In dat geval geldt dezelfde procedure als wanneer je zelf een klacht indient.

Klacht van iemand uit uw omgeving

Het kan ook zo zijn dat iemand uit uw omgeving niet tevreden is, bijvoorbeeld een familielid, een vriend of een bekende. Ook dan geldt dat een gesprek vaak de kou uit de lucht haalt.
Lukt dat niet, dan kan die persoon een klacht indienen.

De voorzitter van de onafhankelijke klachtencommissie gaat in zo’n geval na of de klacht in behandeling kan worden genomen. Wat daarbij meeweegt, is het belang dat deze persoon heeft bij het indienen van de klacht, de mate waarin de persoon betrokken is bij uw begeleiding en de verantwoordelijkheid die Boba heeft ten opzichte van deze persoon.

Klachtenformulier

U kunt een klacht indienen met behulp van het klachtenformulier. Dit formulier is hier te downloaden.

Lukt het niet een klacht onderling op te lossen? Dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Procedure van de onafhankelijke klachtencommissie

U dient uw klacht schriftelijk in bij de voorzitter van de klachtencommissie. Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging en informatie over de verder procedure.
De medewerker op wie uw klacht betrekking heeft, wordt geïnformeerd over het feit dat er een klacht is ingediend. Beide partijen worden in de gelegenheid gesteld om mondeling of schriftelijk toelichting en/of uitleg te geven.

Binnen 2 weken na het indienen van de klacht deelt de onafhankelijke klachtencommissie de klager en de aangeklaagde mee wat het oordeel is over de gegrondheid van de klacht. Als de commissie niet in staat is om binnen de termijn van twee weken met een oordeel te komen, dan stuurt zij de klager en de aangeklaagde hierover bericht. U krijgt altijd schriftelijk bericht van de onafhankelijke klachtencommissie.

Adres van de klachtencommissie

Adres:
Voorzitter onafhankelijke klachtencommissie Boba Levensloopbegeleiding
t.a.v. de heer G.B.G. Nibbelke
p/a Wilgenbos 1
3311 JX Dordrecht

Email:
Een klacht kan ook per email gezonden worden aan:
Klachtencommissie.Boba@gmail.com

Klachtenreglement

In het klachtenreglement vindt U informatie over de werkwijze van de onafhankelijke klachtencommissie. U kunt het reglement opvragen via het klachtensecretariaat van Boba Levensloopbegeleiding 088-0335500.

Een klacht indienen bij de rechter

U kunt ook met uw klacht naar de rechter gaan. Informeer bij het Bureau voor rechtshulp of uw advocaat hoe u dat kunt doen.