Boba Levensloopbegeleiding

 .

Boba is een kleinschalige, laagdrempelige en persoonlijke GGZ- instelling voor mensen met een psychisch probleem of psychiatrische stoornis. Wij zijn gespecialiseerd in Levensloopbegeleiding voor kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met ASS vanaf IQ 80 tot hoge intelligentie. Wij zijn zeer betrokken, goed bereikbaar en beschikbaar.

Samen met gemeenten, zorginstellingen, onderwijs, UWV en woningbouwcorporaties bieden wij een optimaal hulpverleningsaanbod aan dat aansluit bij de zorgvraag en bij de sociale omgeving.

“Leven in plaats van overleven.”

Wat is Boba Levensloopbegeleiding?
Boba zorgt dat mensen met psychiatrische problemen volwaardig en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Kennis van je sterke en zwakke punten, voorspelbaarheid en structuur zijn daarbij zeer belangrijk. Hierdoor krijg je greep op situaties en op je leven.

Voor elke fase in het leven
Het begeleidingsaanbod stemmen we af op de zorgbehoefte. Of het nou gaat om een rustige of een minder rustige periode in je leven. De coach komt bij je thuis, op school of op het werk. Samen wordt gewerkt aan het vergroten van je zelfredzaamheid en je zelfregie. Samen werken we aan jouw plaats in de maatschappij.

Levensloopbegeleiding richt zich in het algemeen op
• Ondersteuning in het dagelijks leven
• Begeleiden van mantelzorger en vrijwilliger
• Passend onderwijs en opleidingen vinden
• Toeleiding naar arbeid
• (Zelfstandig) wonen in de eigen omgeving
• Nuttig besteden van vrije tijd

We werken aan tot 18 jaar
• Het leren en toepassen van dagelijkse vaardigheden
• Overzicht en inzicht krijgen
• Zinvolle bezigheden vinden en behouden
• Communiceren
• Verminderen van stress

We werken aan bij 18+
• Overzicht en inzicht krijgen
• Sociale contacten en relaties opbouwen en onderhouden
• Het verminderen van stress 
• Vrijetijdsbesteding vinden en behouden 
• Zo zelfstandig mogelijk wonen 
• Zinvolle bezigheden, zoals studeren of werken, vinden en behouden 

Aandacht voor gezin en omgeving
Boba Levensloop ondersteunt ouders bij de specialistische opvoeding die nodig is. Dit werkt het beste als ouders daarin zo vroeg mogelijk meedenken, meepraten en luisteren. Ouder(s) en de Levensloopcoach werken intensief samen. Er wordt gewerkt aan praktische ondersteuning op allerlei gebieden: persoonlijke verzorging, communicatie, contacten aangaan en onderhouden en vrijetijdsbesteding. Dit gebeurt in (de nabije omgeving van) het gezin, op school of in het verenigingsleven.

Van netwerk tot vangnet
Een actief en activerend netwerk kan van groot belang zijn om hulpverlening goed te organiseren. De Levensloopcoach bouwt mee aan zo’n netwerk en creëert zo tegelijk een vangnet. Dat bestaat uit familie, vrienden, buren, maar ook uit andere vrijwilligers.

Boba streeft een behandelondersteunende samenwerking na. Onze Levensloopcoaches werken nauw samen met behandelteams, werkgevers en andere betrokkenen.

Voor wie?
Boba Levensloopbegeleiding heet niet voor niets zo. Wij willen zorg bieden aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met ASS vanaf IQ 80. In elke fase in het leven. Je leeft samen met anderen in een gezin, je woont zelfstandig of gaat zelfstandig wonen. Je volgt onderwijs of je zoekt werk. Dit vraagt om maatwerk. De één heeft meer baat bij individuele begeleiding thuis, op school of op het werk. De ander gedijt beter in een groep in de Deeltijd. En als het werkend leven niet of minder centraal staat - bijvoorbeeld omdat je ouder wordt - passen we de begeleiding hierop aan.

 

“Ik heb geen problemen met veranderingen maar met mensen die mij proberen te veranderen.”

Boba is een door het Rijk erkende zorginstelling om AWBZ zorg te mogen leveren, vastgelegd bij het Ministerie Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Boba Levensloopbegeleiding is gespecialiseerd in begeleiding van cliënten met autisme.

Boba is ISO 9001:2008 gecertificeerd. Om dit certificaat toegekend te krijgen moet een organisatie zodanig ingericht zijn dat de wensen en eisen van de klant fungeren als input, om op die manier te komen tot een continu verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.